Czy dajecie napiwki kurierom, jak przynoszą przesyłki? Nie wiem, czy jest zwyczaj stosowany, a nie chciałbym człowieka obrazić dwuzłotówką lub pięciozłotówką.

Follow

@jaczad w restauracji/barze/knajpie/hotelu relatywnie często zdarza mi się zostawić napiwek i jest to raczej coś normalnego. Po prostu "dziękuję" za szczególnie dobrą obsługę. W przypadku kurierów przyznam się, nie znam takiego zwyczaju i nawet nigdy nie przyszło mi by do głowy.

· · Web · 1 · 0 · 0

Pomyślałem o tym przez analogię do listonoszy. Dostawali często tzw. "końcówki", gdy przynosili emerytury. To był utarty zwyczaj. Skoro jednak nikt nie daje, to ja nie będę się wyłamywał.
@seachdamh

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!