Follow

Hmm... o ile część argumentów krytycznych do mnie trafia to nawoływanie do dewelopera by porzucił swój projekt zamiast zrobienie wysiłku i sforkowanie projektu w nowy zgodny z przekonaniami etycznymi jakoś tak godzi mi w sedno projektów FOSS. Szczególnie, że mastodon ma swoje alternatywy - chociażby plerome. Z punktu widzenia użytkownika obie w gruncie rzeczy oferują praktycznie to samo.

seedy.xyz/posts/0005-open-lett

· · Web · 2 · 1 · 1

@seachdamh Nawet gdyby nie było alternatyw - kod jest dostępny, można sforkować w każdej chwili i rozwijać samodzielnie, wg swojej wizji.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!