Follow

@petros o ile tiny.pl nie jest prowadzone przez was raczej unikałbym linkowania materiałów w wiki (które z założenia linki pewnie mają mieć dłuższą trwałość) za pomocą obcych skracaczy. Autorzy sobie mogą w każdej chwili zamknąć serwis, wtedy baza drzew opisanych za ich pomocą stanie się całkowicie bezwartościowa. Najlepiej jakby z wiki była zarejestrowana też jakaś krótka domena używana do skracania nazw (zakładam, że chodzi m.in. o to, że w QR kodzie można zapisać ograniczą liczbę znaków w linku?)

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!