@sp6ina Liczba śmieciowych postów zawsze bedzie tu mniejsza (w proporcji do wszystkich) niż w komercyjnyh mediach zcentralizowanych. Nie koniecznie dlatego, że tu jest/będzie bardziej świadoma grupa userów. Sama struktura sieci też w tym pomaga. Serwery, które będą programowo zorientowane na shitposting można po prostu izolować / wyciszać. Decentralizacja zabezpiecza przed nikontrolowaną wiralową eksplozją bo spowalnia replikowanie treści. Dodatkowo im mniejsze serwery, tym bliższy/częstszy kontakt z treściami ma moderator / właściciel serwera. No i najważniejsze - nie ma tu narzędzi monetyzacji, które pośrednio nakręcają nabijanie zasiegów wszelkich bzdur w korpomediach.
Follow

@miklo @sp6ina poprawi się popularność (w sensie ilości użytkowników w stosunku do "mainstremu"), pojawią się i narzędzia do monetyzacji :D Nic się nie bój, zacofani nie będziemy na pewno.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!