Follow

@xaphanpl znalzłem chyba powód dla którego klient sengi nie działa u nas. Klient na desktopa (pomijając wersję dokerową) też jest wrapperem dla serwisu.

cytując: Hello!
Sorry you ran into this issue. I can reproduce the bug and my guess is that it's a CORS issue. I'm pretty sure your admin don't let the instance's API to be acceded from another website/domain name (i.e. "access-control-allow-origin: *").

You can see you have the same issue from other alternative front-ends like Pinafore with this instance.

Your administrator have to set the instance's Access-Control-Allow-Origin header to * (to work with all alternatives front-ends), or at least sengi.nicolas-constant.com (to work with Sengi).

Cały wątek o tym: github.com/NicolasConstant/sen

Dałoby się coś z tym zrobić?

· · Web · 1 · 0 · 0

@seachdamh Hej. Właśnie sprawdziłem i mamy ten nagłówek ustawiony właśnie w ten sposób cały czas.

@xaphanpl to mówi się trudno i żyje bez niego w takim razie...

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!