Follow

Się mi zdarzyło ostatnio (kolejny) raz natknąć się na problem json czy xml. Zbyt dużo ludzi ma naprawdę mocno jednostronne i ograniczone spojrzenie w tej sprawie, najczęściej traktując xml jako standard przestarzały.
Uwaga: techniczne, długie czytadło ale całkiem sensowne, które powinno uporządkować i pomóc wybrać.
toptal.com/web/json-vs-xml-par
toptal.com/web/json-vs-xml-par
toptal.com/web/json-vs-xml-par

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!