Sobie zrobiłem konto na , z czystej geekowskiej ciekawości. I na razie takie letnie wrażenia przyznam się szczerze.

@seachdamh
Czy ktoś już robił porównanie z Hubzillą? Dawno jej nie miałem w ręku, a chwilowo nie mam kiedy jej macać.
Follow

@petros może w weekend będę się nią bawił, od jakiegoś czasu jest na liście rzeczy które chciałbym obmacać. Fajnie brzmi - jeśli dobrze rozumiem jej idee, jako huba spinającego różne sieci. Imho. Wychodzi mi pierwsza niewygoda fedi.. już teraz mam kilka kont, w zależności od usługi. Chciałbym móc używać jednego, uniwersalnego loginu.

@seachdamh Z poprzedniego razu zapamiętałem, że koncepcyjnie rokowała na programową platformę dla #netcommons -- sfederowanych wioskowych intranetów.
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!