Follow

"Iphony działają świetnie, nie co te Androidy"

Nie mogłem pobrać żadnej aplikacji z appstore, bo nie mogłem dokończyć konfiguracji konta.
It just werks™

Show thread
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!