Follow

Właśnie się dowiedziałem, że są ludzie którzy wzięli ten filmik na poważnie…
youtu.be/HrYfNad_qcI

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!