@sdebkowski Genialny patent na wyłudzanie zdjęć od tych mniej bystrych :D

@pavel Tylko zrobić tak z kartami płatniczymi, akurat nick @CardCheckpl jest wolny.

@sdebkowski
Jak na bilionera to zuk wygląda co najmniej słabo. Chyba stać go na prywatną siłownię 🤔a tu taki nijaki

@barszczyk Zdjęcie stare z 2012 roku, aż tak źle nie wygląda - nie każdy bilioner musi mieć sześciopak.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!