Czy jest tu ktoś obeznany z kompilowaniem i mógłby wytłumaczyć co nieco mało ogarniętemu noobowi jak ja o co chodzi z tym błędem?

[user@fedora AOSP]$ make -j4
20:26:08 Failed to run javac: exec: "javac": executable file not found in $PATH
panic: Failed to run javac: exec: "javac": executable file not found in $PATH

goroutine 4 [running]:
android/soong/ui/logger.(*stdLogger).Fatalf(0xc420082870, 0x5bf74f, 0x14, 0xc42000b680, 0x2, 0x2)
ui/logger/logger.go:272 +0x109
android/soong/ui/build.(*Cmd).reportError(0xc42001aa80, 0x683780, 0xc42000b5e0)
ui/build/exec.go:97 +0x12b
android/soong/ui/build.(*Cmd).CombinedOutputOrFatal(0xc42001aa80, 0xc42004bed8, 0x1, 0x1)
ui/build/exec.go:122 +0x6f
android/soong/ui/build.getJavaVersionsImpl.func1()
ui/build/java.go:56 +0x23b
sync.(*Once).Do(0x69a0a0, 0xc42004bf70)
/run/media/szymon/Elements/AOSP/prebuilts/go/linux-x86/src/sync/once.go:44 +0xbe
android/soong/ui/build.getJavaVersionsImpl(0xc420024190, 0xc4200d4000)
ui/build/java.go:57 +0x60
android/soong/ui/build.getJavaVersions.func1.1(0xc420024190, 0xc4200d4000)
ui/build/java.go:43 +0x46
created by android/soong/ui/build.getJavaVersions.func1
ui/build/java.go:44 +0x47

#### failed to build some targets (1 seconds) ####

[user@fedora AOSP]$ make: *** [build/core/dumpvar.mk:113: dump-many-vars] Broken pipe

Ktoś coś? Dodam że "libstdc++" oraz "libstdc++-devel" jest zainstalowane.
pastebin.com/raw/XSjh5ubt

Show thread

@sdebkowski A szarpanka z muzeum zrobiona? 😉
yum install zlib.i686 libstdc++.i686
Czy tam dnf, nie siedzę w fedorze na bierząco. W każdym razie potrzebna wersja 32bit.

Follow

@xaphanpl Na instalacje 32 bitowych bibliotek przy kompilowaniu systemu 64 bitowego na 64 bitowym systemie bym nie wpadł. No cóż dzięki (jeszcze raz) za radę, jak nie podziała to chyba będę musiał spróbować na ubuntu.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!