Pinned toot

@m4sk1n Po prostu lubię wraz z moimi braćmi jaszczurami niszczyć ideologią gender tradycyjne polskie rodziny, oraz kontrolować umysły niewinnych polaków promieniowaniem gamma we współpracy z potężnym homolobby chcącym wprowadzić poprawność polityczną.

K 9 N‮ boosted
K 9 N‮ boosted
K 9 N‮ boosted

Napisałem pierwszą prasówkę w Midline, zapraszam do lektury ;)

midline.pl/prasowka-1/

K 9 N‮ boosted

Probably the coolest, most nerdy frontend to OpenStreetMap:

$ telnet mapscii.me

(Use arrow keys to move, and a/z to zoom in/zoom out)

More info at github.com/rastapasta/mapscii

K 9 N‮ boosted
K 9 N‮ boosted

@foxhkron Plan9? This hacky Unixy thing? Serious people use CP/M.
@jeder

K 9 N‮ boosted
K 9 N‮ boosted
K 9 N‮ boosted

Powoli migrujemy do nowej serwerowni. :)
Tym razem będziemy nadawać z serwerowni OVH w Warszawie.
Myślę czy by nie korzystać z 2 serwerowni jednocześnie (dodatkowo najprawdopodobniej Olsztyn), ale muszę rozgryźć synchronizację PostrgreSQL.

K 9 N‮ boosted
K 9 N‮ boosted
K 9 N‮ boosted
K 9 N‮ boosted
K 9 N‮ boosted

Surveillance capitalism is the same as climate change, but for data:

- Some people have been warning about its consequences for years
- Most people don't care because they don't feel concerned, they can't see it affecting them
- A few companies are making a lot of damage with the help of governments
- When we will face the consequences it will be too late
- We can still do something about it, and the sooner the better

Tak, definitywnie pierwszy iPad miał szybki procesor

Show more
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!