Pinned toot

@m4sk1n Po prostu lubię wraz z moimi braćmi jaszczurami niszczyć ideologią gender tradycyjne polskie rodziny, oraz kontrolować umysły niewinnych polaków promieniowaniem gamma we współpracy z potężnym homolobby chcącym wprowadzić poprawność polityczną.

K 9 N‮ boosted
tfw ubiquiti flat out calls the analytics prompt "annoying" in their release notes
K 9 N‮ boosted

Amazon's webshit is falling over, and they couldn't post an update to their status page because pushing updates to their status page relies on the webshit that's falling over.

Again.

K 9 N‮ boosted
K 9 N‮ boosted

trafiłem na instancję peertube postującą Ziębę XD #polska

K 9 N‮ boosted
K 9 N‮ boosted
K 9 N‮ boosted

Tired: Digital Noman
Wired: Digital Amisz

K 9 N‮ boosted
K 9 N‮ boosted
stop putting shit in my home directory
.local/share, .config, and .cache exist for a reason
K 9 N‮ boosted
Using blockchain for hosting git repos is just torrents except worse
K 9 N‮ boosted
K 9 N‮ boosted
K 9 N‮ boosted
K 9 N‮ boosted
K 9 N‮ boosted
chinese phone

pro:
- 10k mah battery

con:
- bricks itself when rebooted

Zna ktoś jakieś spoko serwisy do hostowania krótkich materiałów wideo?

K 9 N‮ boosted
K 9 N‮ boosted
K 9 N‮ boosted
Show more
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!