Follow

Wiele ludzi codziennie mija takie schrony, przechodzi obok nich, nie mając nawet pojęcia, że właśnie mijają niemiecki mały schron bojowy z czasów II wś potocznie nazywany „Tobrukiem”. Nazwa ta wywodzi się z faktu wykorzystania schronu typu Ringstand 58c podczas walk o Tobruk w Afryce Północnej.

Tutaj pełen artykuł turystyka-niecodzienna.pl/ring
Zapraszam na bloga turystyka-niecodzienna.pl

· · Web · 0 · 2 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!