Follow

Tak sobie patrzę i przeglądam podcast @midline i widzę, że w sumie mam trochę odcinków, które gdzieś tam ominąłem a bym posłuchał. Trzeba będzie nadrobić.

Przy okazji przypomniało mi się, że rysowałem kiedyś Kubę i Arka hehehe, spoko wyszło.

internet-czas-dzialac.pl/conte

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!