Przesadziłem trzy orzechy z podwórka na rubieże i wysmarowałem je smalcem, żeby sarny nie zjadły. Reszta mnie nie interesuje, mają sobie same poradzić.

Pełno otworów po myszach, nornicach, kretowisk, karczowników. Kto uwierzył w niekoszenie trawy i niezgrabianie liści szybko się przekona dlaczego ludzie się męczą z koszeniem trawy i zgrabianiem liści.

Dwie norki zobaczyłem przy pietruszce i dwie przy czosnku. Pozastawiałem pułapki, bo widocznie cztery koty sąsiadów jedynie są zainteresowane eksterminacją pożytecznych sów i ptaszków, a myszom pozwalają na wszystko.

Niedaleko czosnku rośnie kocimiętka, do której przychodzą koty, a mimo to się tam mysz osiedliła. ŁATDEFAK.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!