Follow

Sprzedaję kalendarze z własnymi ilustracjami 

Taka reklama. Nie każdy followuje moje konto rysunkowe, ale może ktoś chce prawdziwy, namacalny, papierowy, analogowy kalendarz na ścianę a nie jakieś cyfrowe pitu pitu. Ja takie lubię najbardziej, więc robię od lat. I robię do nich rysunki.

Tu macie całe info:
jankrycinski.com/projects/zObX

Został czas do niedzieli na zamawianie.

A gdyby ktoś chciał na przyszłość wiedzieć co oferuję, to podeślę link do newslettera.

Do każdego kalendarza nalepka gratis w tym roku! :)

Koniec reklamy

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!