Ktoś, kogo znam szuka dla siebie miejsca na założenie bloga, jak to sam określił „za darmo i raczej niezależnie od googla i innych gigantów”. Polecicie coś?

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!