Spać mniej, jeść przez rurkę, rzucić pracę, rodzinę wysłać za granicę, wypowiedzieć umowę na kablówkę, Internet, Netflix, HBO, włączyć tryb "nie przeszkadzać". Trochę z tym roboty, ale się da.
@rdarmila

Follow

@jaczad @rdarmila

Jeść przez rurkę, tego jeszcze nie próbowałem! hahahaha

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!