Będziemy robili odcinek o zgłaszaniu stron i firm do UODO i UKE. Jakie macie pytania z tym związane? :)

Follow

@midline Pytanie od ignoranta dla (siebie samego i) wszystkich innych ignorantów, którzy możeby chcieli coś zrobić ale nie wiedzą z czym to się je: jak w ogóle sprawdzać co strony robią z naszymi danymi? Wchodzę na stronę i co dalej? O ile ten poziom ignorancji jest waszym targetem ;)

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!