Opowiadamy o otwartej, sprawdzonej w boju technologii, która pozwala przejąć kontrolę nad tym, jak czytamy wiadomości online

internet-czas-dzialac.pl/odcin

Follow

@midline Przez to całe zamieszanie z przenoszeniem tamtego konta przegapiłbym tego posta!

p.s. O jaka ładna ilustracja :)

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!