Serio, po 20 minutach od zjedzenia wciąż czuję jej smak w ustach

Follow

@kuba
Mi na balkonie niestety nie starcza słońca ale zajadałem się w tym tygodniu ogórkami z gospodarstwa (za ciężkie pieniądze ale warte każdej złotówki), smakowały jak melony w porównaniu z tymi z marketu.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!