Artystka strollowała śniadaniówkę TVPiS wyjmując tęczową flagę
streamable.com/exbrpg

Follow

@tomek
Myślisz że to nie było zaplanowane?
Tak czy siak PiSowi raczej na rękę będzie kolejny powód do niechęci wobec artystów w narodzie :(

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!