Follow

@kmic Oo nie znałem. Co się z nim stało właściwie. To był ostatni bastion śmieszności polskich kabaretów mam wrażenie. Przestałem się potem interesować.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!