Follow

@midline Diaboł mówi „Podpisz tu!”. Świetnie znów wyszło, dzięki za zlecenie! Artykuł sobie już otworzyłem do przeczytania w wolnej chwili.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!