Follow

Czekam pół godziny do sklepu. Zapomniałem o tych emeryckich godzinach. Pamiętajcie żeby się nie naciąć.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!