Follow

Na niektórych instancjach nie widzę żadnych obrazów włączając w to awatary. Problem dotyczy tylko komputera, na komórce wszystko normalnie. Jakieś pomysły jak to naprawić? Próbowałem oczywiście restartu maszyny i czyszczenia cacha przeglądarki.

@michal
O tym nie pomyślałem. Ale czemu by miał nagle tak zacząć blokować? Zaraz sprawdzę.

@michal
Mam! Privacy badger! Dzięki, nakierowales mnie :D

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!