Follow

Wciąż brak lokalnego czasu a tam pewnikiem tyyyle się działo! Udanego dnia wszystkim życzę :)

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!