Follow

@xaphanpl @pavel @mkljczk

Wróciłem z innym kontem. @testuje skasowane. Nie widzę wątku o nowych zasadach instancji, czyżby zniknął przez moje zniknięcie bo był odpowiedzią na mojego toota? :D

W każdym razie, ja zostaję tu póki co.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!