Follow

Jest sprawa. Mama moich dwóch ministrantów z poprzedniej parafii jest ciężko chora. Potrzebne zarówno , jaki wsparcie finansowe.
Tu macie link do zrzutki:
zrzutka.pl/r6bnfd

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!