Follow

@xaphanpl A ja mam komunikat, że „Szukanie wpisów przy pomocy ich zawartości nie jest włączone na tym serwerze Mastodona.”
Więc coś jednak nie bangla…

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!