Jak wchodzicie na zabka.pl to pokazuje Wam się takie okienko jak po prawej, czy takie jak po lewej? 🤔

Follow

@midline Po lewej. Więcej opcji i nie stawianie mnie przed faktem dokonanym.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!