Follow

Poszukuję osób, które:
1. znają dość biegle angielski i
2. mają w sobie żyłkę poety.

Przydałaby mi się pomoc z przetłumaczeniem pewnego tekstu napisanego w formie rymowanego wiersza na język polski do projektu FOSS.

Z góry dziękuję za pomoc :)

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!