I am extremely hyped for The Battle for Wesnoth (don't ask me why I decided to play it now and not in the past) and I just fall in love with this song (FYI it's called "Still Another Wanderer").

How come that so good game with so great soundtrack is free software and still has a huge popularity?

@robert_wolniak No kurde… 3 dni temu zacząłem grać w BfW! Fajna, aż żal, że urlop mi się kończy 😉

@mrk Mówisz, że Ty też? :D

Ogólnie kuszą mnie jakieś wspólne rozgrywki z ludźmi z fedi :D

@robert_wolniak @mrk wesnoth mial fajne mp mapy survival mode itd ostatnio co gralem (lata temu).
Follow

@fluffy @mrk Zawsze można wrócić i zerknąć co się zmieniło :D

· · Web · 1 · 0 · 1

@fluffy @mrk Widziałem właśnie Twoje tooty na temat tej gry :) obczaję w wolnej chwili! ;)

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!