Follow

No nie powiem, śmiechłem :D Kaplan odszedł, większość ludzi odeszła, Blizzard w zasadzie trzyma się obecnie tylko na kilku dużych tytułach a jest decyzja, by otworzyć kolejną filię ich studia - jedna z nich ma być w Polsce :D
Bardzo jestem ciekaw jak to będzie wyglądało.

blizzplanet.pl/diablo/activisi

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!