No miło. Ten znachor Zięba na YT został zablokowany to swojego Peertube'a założył.

Miejmy tylko nadzieję, że idioci nie będą tam wchodzić i tylko będzie paskudził w swojej małej piaskowniczce.

@robert_wolniak infozdrowie<dot>TV? Sam nie musi wiedzieć o istnieniu tego, wyświetleń tyle co nic

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!