Follow

zastanawiam się jeszcze co zrobić z kontem do pisania po polsku. domena w moim przypadku jest trochę ironiczna...

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!