Follow

kto naklejkami wojuje, ten od naklejek... się pewnie przez jakiś czas nie odpędzi

Brzydkie słowa 

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!