Follow

niszczenie świadomości swojej płci? mam jeszcze większą niż wcześniej. i widzę ludzi, którzy czują podobnie do mnie.

ciekawe jest to, że o potrzebie edukacji mówi osoba, która sprzeciwiała się wprowadzeniu edukacji seksualnej zgodnej ze standardami WHO, a same standardy nazywała "pedofilskimi"

Show thread
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!