Follow

nie wycofamy się z walki o równe prawa dlatego, że wam się to nie podoba, dlatego że będziecie tworzyli "strefy wolne" od naszej społeczności, czy dlatego że jesteśmy atakowani fizycznie przez kiboli.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!