Follow

walkę o równe prawa w pokojowych zgromadzeniach nazywa się "terrorem", który trzeba powstrzymać dla "dobra" osób zaangażowanych.
w końcu jak wiemy, osoby LGBT mają najlepszą sytuację w krajach, gdzie nie mogą się wypowiadać na swój temat - w Rosji, Arabii Saudyjskiej, Tanzanii…

to dla mnie wyjątkowo smutne, że takie słowa słyszymy od osoby związanej z ministerstwem sprawiedliwości.

Show thread
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!