Maja Lidia Kossakowska (autorka cyklu anielskiego, Ruda Sfora) zginęła w pożarze. Jej mąż, Jacek Grzędowicz poparzony, ale przeżył.

R.I.P.

Follow

Jarek Grzędowicz,nie Jacek. Przepraszam, jestem trochę wstrząśnięty, chociaż nie znałem ani jej, ani nie znam jego. Niedawno jednak przeczytałem jej Rudą Sforę.

Straszna tragedia. Podobno pan Grzędowicz wyszedł na chwilę po drewno do kominka, gdy wrócił, trwał pożar, nie był w stanie przejść przez ścianę ognia.

wwl112.pl/stare-zalubice-nocny

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!