Follow

Ja: pielę pracowicie kawałek ziemi, przykrywam tekturą, rozsypuję korę w dwóch frakcjach, żeby ładnie wyglądało.

Natura:

· · Web · 0 · 0 · 4
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!