bezzbożowy łosoś
indyk, kurczak, zioła
wątróbka drobiowa
drób
wołowina
drób, cielęcina
indyk, królik
koktail mięsny
serca indycze
łosoś, krewetki
kabanosy miękkie
---
To lista zakupowa mojej kotki. Dokąd ten świat zmierza?..

Moja Bajka nie tknie zamortyzowanego chomika. Bo kot Litwin miąs nieświeżych nie je.
@rdarmila

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!