@xaphanpl @mkljczk
Studenci politechniki robią pracę inżynierską o mastodonie. Dodają sporo małych ficzerków, niektóre mogą się spododać. Pierwszy ficzerek to wizulizacja wątkowania:

@xaphanpl @mkljczk Drugi ficzerek to możliwość importowania listy zablokowanych użytkowników bezpośrednio od innego użytkownika:

Ciekawe. Widziałem zapotrzebowanie na taką funkcję wśród bardziej wrażliwej części społeczności. Listy zablokowanych stają się de facto publiczne, czy taki import musi być zatwierdzony przez obie strony?

@xaphanpl
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!