@xaphanpl @mkljczk
Studenci politechniki robią pracę inżynierską o mastodonie. Dodają sporo małych ficzerków, niektóre mogą się spododać. Pierwszy ficzerek to wizulizacja wątkowania:

Follow

@xaphanpl @mkljczk Drugi ficzerek to możliwość importowania listy zablokowanych użytkowników bezpośrednio od innego użytkownika:

· · Web · 3 · 0 · 1

@xaphanpl @mkljczk trzeci to ułatwienia przy tworzeniu list - podpowiedzi. Co wy na to?

Zwłaszcza wątkowanie chętnie bym widział na 101010 ...

@rdarmila Niech pchają do głównego repo, a jak nie zostaną przyjęte to wtedy do naszego. :)
Ja bardzo chętnie.
@mkljczk

Ciekawe. Widziałem zapotrzebowanie na taką funkcję wśród bardziej wrażliwej części społeczności. Listy zablokowanych stają się de facto publiczne, czy taki import musi być zatwierdzony przez obie strony?

@xaphanpl

@rdarmila @xaphanpl @mkljczk tutaj byłbym bardziej wdzięczny za możliwość importowania listy serwerów i użytkowników do blokady z zewnętrznego źródła w ogóle (np. githuba czy innego repo) na zasadzie takiej jak np. z listami do adblocka. Wrzucam linka do odpowiedniej listy (albo agregacji list) i zapominam. A to mi się samo ściąga, akyualizauje i ładnie ewentualnie wyświetla informację o tym że nastąpiła aktualizacja (i daje możliwość podejrzenia "zmian")

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!