Follow

Polska:

Na 102 miejscu (na 125) jeżeli chodzi o pomaganie obcym (Czy w ciągu ostatniego miesiąca pomogłeś komuś obcemu?).

Na 52 jeżeli chodzi o dawanie pieniędzy (Czy w ciągu ostatniego miesiąca dałaś pieniądze organizacjom charytatywnym?)

Na 104, jeżeli chodzi o poświęcanie własnego czasu na pomoc innym (Czy w ciągu ostatniego miesiąca przeznaczyłaś swój czas jakiejś organizacji?).

Łącznie na 86 miejscu.

Od dołu (od 126 miejsca w górę) w rankingu składającym trzy wskaźniki, średnia z 10 lat: Chiny, Grecja, Jemen, Serbia, Palestyna, Litwa, Bułgaria, Czarnogóra, Chorwacja, Rosja. Najwyżej (od 1szego miejsca w dół): USA, Birma, Nowa Zelandia, Australia, Irlandia, Kanada, UK, Holandia, Sri Lanka, Indie.

cafonline.org/docs/default-sou

· · Web · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!