Jak wygląda Polska na tle regionu (kraje postkomunistyczne, europa środkowa i wschodnia), śmierci na CV19/100k

Na wykresie Polska, Rosja, Rumunia, Litwa, Słowacja, Czechy,

Zaraz dorzucę taki sam wykres, dla innych krajów regionu.

ig.ft.com/coronavirus-chart/?a

Na koniec, żeby nie było optymistycznie: tym razem Polska na tle krajów bogatszych, z Europy zachodniej. Do października nie było źle, teraz żal patrzeć. Polska, Niemcy, Włochy, Francja, Hiszpania, Belgia - Polska najwięcej śmierci na sto tysięcy (średnia krocząca z siedmiu dni).

ig.ft.com/coronavirus-chart/?a

@rdarmila chwali się, że zacząłeś od porównywania podobnych do siebie krajów, ale dlaczego pionowa oś jest ucięta i co na niej jest?

@kmic Liczba śmierci na sto tysięcy (średnia z siedmiu dni) - uciąłem, bo po to jest link, by wejść na stronę i tam sprawdzić.

Follow

@kmic Jak rozumiem
((suma liczby śmierci z ostatnich siedmiu dni)/7)/(liczba ludności) * 100 000

Zaraz zweryfikuję w surowych danych

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!