Follow

Wiele razy podczas dyskusji i na sieci, i w prawdziwym życiu pisano/mówiono mi, że wśród łowców-zbieraczy panowała równość płci. Prawda, jak łatwo się domyślić, była o wiele bardziej skomplikowana; dowody na egalitaryzm w takich społecznościach są naciągane, społeczności się różnią i zdecydowanie jest możliwe, że relacje między płciami dalekie były od wyobrażonego ideału

cold-takes.com/hunter-gatherer

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!