Follow

Jak na zawołanie: na blogu Sedeńki (właściciela niszowego wydawnictwa oraz postaci swego czasu bardzo znanej w fandomie) o zbliżających się podwyżkach cen książek. Sześć dych za dzieło w twardej oprawie... ciekawe, ile osób się na to zdecyduje. A potem znowu wyjdzie pięciu mędrców i pięć mędrczyń i będą się zastanawiać, i będą biadać, i będą ręce załamywać nad stanem czytelnictwa w Polsce i jak to się dzieje, że nasz niekulturalny naród nie kupuje literatury. Trochę ulgi mogłoby dać obniżenie VATu na książki, a właściwie likwidacja, do 0% - ale na to się nie godzi Komisja Europejska.

sedenko.pl/2021/10/21/ceny-ksi

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!