Follow

Przykłady zdebunkowanych mitów na temat wpływu massmediów na rzeczywistość. Pierwszy z brzegu - wbrew temu, co zawsze czytałem, słuchowisko Wellesa na podstawie wojny światów Wellsa (Wellesa na podstawie Wellsa :D nie wiem, czemu mnie to tak bawi :D) _nie spowodowało_ masowej paniki (kluczowe tutaj słowo: "masowej"). A dalej wpływ gier komputerowych na wzrost liczby przestępstw albo seksizmu, wpływ filmów z serii Szczęki na spadek liczby rekinów, 13 reasons why Netfliksa a liczba samobójstw, wpływ chudych modele na liczbę przypadków anoreksji wśród dziewcząt i tak dalej.

Tak więc, jeżeli następnym razem ktoś wam powie, że jakaś gra spowodowała wzrost przestępstw, albo że jakaś książka bez wątpienie szkodzi ludziom... zachowajcie zdrowy sceptycyzm.

psychologytoday.com/us/blog/ch

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!